Samrådsinformation detaljplan Veddesta IV

Eftersom det planerade fysiska mötet fick ställas in på grund av Covid-19 har samrådstiden förlängts till den 27 april och två Skype-möten har planerats in.
Markägarrepresentanter samt tjänstemän från samhällsbyggnadsavdelningen i Järfälla kommun kommer att finnas tillgängliga för information och för att kunna svara på frågor. De aktuella tiderna är:

  • Tisdag den 14 april, 15.00 – 17.00
  • Onsdag den 15 april, 17.00 – 19.00

För att Skype-mötena ska fungera väl, ber vi de intresserade att anmäla sig i förväg till Kristupas.liorancas@jarfalla.se  senast den 10 april.

Efter anmälan till mötet kommer en Skype länk för mötet att skickas.

Om någon av de aktuella tiderna inte skulle fungera ber vi er att ange det i mejlet.
För att underlätta kommunikationen med många deltagare ber vi er att använda chattfunktionen i Skype för att ställa frågorna.
Ni kan använda dator eller mobiltelefon för att ansluta er till mötet.

Information om en eventuell ändring av tiderna eller annan information gällande detaljplanen läggs ut på kommunens hemsida. Detaljplan Veddesta IV 

Upplysningar om planförslaget lämnas av:
Kristupas Liorancas, planarkitekt, Tel 08-580 287 99, Kristupas.liorancas@jarfalla.se
Erik Nord, exploateringsingenjör, Tel: 08-580 285 71, erik.nord@jarfalla.se

Rivningen av Veddesta Centrum – Veckorapport

Rivning av Veddesta Centrum – Järfälla 2020-04-03
Nyhetsutskick från VEIDEKKE.

Vad hände i vecka 14 (30 mars – 3 april)
Lättrivning och sortering fortgår.
Vi provade en nylagad grävare med att knipsa ner del av gamla bilverkstaden i hörnet av fastigheten.

Kommande vecka 15 (6 – 10 april)
Sortering och bortforsling av rivmassor.
Utökad asbestprovtagning kommer att genomföras.
Provtagning avloppsslam kommer att dröja ännu ett tag.

Viktig information
Vi träffar sällan på obehöriga inne nu. Vi upplever att området har blivit lugnare, hoppas ni delar den uppfattningen?
Råttor finns i mängder, vi kommer att ta hit Anticimex för detta.
Meddela mig om ni upplever olägenheter av rivarens framfart så får jag titta på möjliga lösningar.

Mats Viklund
Byggledare
Telefon 0707 86 72 41

Hjälp med matinköp för äldre 70+

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillsvidare erbjuder vi hjälp till dig som med anledning av coronaviruset covid-19 inte själv kan ta dig till mataffär eller apotek. Hjälpen omfattar dig som är i riskgruppen 70+ och inte har hemtjänst.
Vi som hjälper dig jobbar på uppdrag av Järfälla kommun och kan visa legitimation.
Vi kommer inte kräva bankkort eller några kontokortsuppgifter.
Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer kring handtvätt och håller avstånd.
Vill du ha hjälp med inköp?
Anmäl ditt behov till servicecenter:
Telefon: 08-580 285 00
E-post: kontakt@jarfalla.se

Ny Samrådstid för Veddesta IV

Med anledning av covid-19 så förlängs samrådstiden fram till den 27 april. Eventuellt så kommer ett digitalt möte att ordnas via webben med de ansvariga tjänstemännen, då det planerade öppet hus mötet i Barkarbyskolan har ställts in.

Detaljplanen är ute på samråd fram till den 27 april 2020.
De senaste planhandlingarna med tillhörande utredningar finns tillgängliga på den här länken, tillsammans med information om hur du kan lämna synpunkter. Planhandlingarna finns även utställda i kommunens servicecenter på Riddarplatsen 5 i Jakobsbergs centrum under samrådstiden.

Samhällsbyggnadsavdelningen svarar gärna på era frågor och synpunkter via e-post som kan skickas till kommunstyrelsen@jarfalla.se.

Öppet hus – samrådsmöte – inställt

Information om samrådsmöte
På grund av den rådande situationen med Coronaviruset kommer det planerade samrådsmötet för detaljplan Veddesta IV den 31 mars i Barkarbyskolan att ställas in.

Detaljplan för Veddesta IV
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för Södra Veddesta att utvecklas till en ny stadsdel med stadskvaliteter där bostäder, moderna arbetsplatser, handel och service blandas. Tillsammans med kommersiell service bedöms planområdet kunna rymma 600-900 lägenheter. Planförslaget möjliggör även en friliggande förskola samt två integrerade förskolor.

Detaljplanen är ute på samråd mellan 10 mars och 7 april 2020.
De senaste planhandlingarna med tillhörande utredningar finns tillgängliga på den här länken, tillsammans med information om hur du kan lämna synpunkter. Planhandlingarna finns även utställda i kommunens servicecenter på Riddarplatsen 5 i Jakobsbergs centrum under samrådstiden.

Samhällsbyggnadsavdelningen svarar gärna på era frågor och synpunkter via e-post som kan skickas till kommunstyrelsen@jarfalla.se.

Nyfiken på hur Barkarby och Skälby kommer utvecklas i framtiden?

Då ska du ta del av kommunens information om pågående planarbete på deras hemsida. Här finns detaljerad information om alla pågående planarbeten med gällande status i handläggningsprocessen.
Barkarby och Skälby
Nu pågår samråd för Veddesta IV. fram till den 7 april.
Den 31 mars är det öppet hus från kl. 17.00 till 20.00 i Barkarbyskolans matsal, där du kan träffa de som jobbar med planen.
Var med och påverka kommunens planering av Barkarby och Skälby vid Samråd och Gransknings tillfällen.

Årsmöte 2020

Kvällens aktiviteter som hölls i Barkarby församlingshem den 9 mars lockade 40 medlemmar, inklusive styrelsens 8. Ordförande för tekniska nämnden, Marcus Gry (M) var inbjuden för att berätta om nämndens arbete. Marcus som är fritidspolitiker hade tagit med sig Dan Engstrand (M) för att få hjälp med att svara på eventuella frågor från mötesdeltagarna. Dan sitter i kommunstyrelsen och har flera uppdrag i olika nämnder bland annat kommunstyrelsens planutskott. Marcus berättade om kommunens organisation, de olika nämnderna och om Tekniska nämndens  ansvar för den fysiska planeringen och förvaltning av samhällsbyggnadsinvesteringar. Marcus förklarade fördelningen mellan skattefinansierad verksamhet såsom park, gator, kommunens fastigheter och lantmäteri och avgiftsfinansierad verksamhet såsom vatten, avlopp och avfallshantering. När det blev medlemmarnas tur att ställa frågor så blev det många livliga diskussioner. Det var mycket som man ville ha svar på, bland annat den kaotiska trafiksituationen kring Barkarbystaden, Barkarbybron, Nya Veddestabron, exploateringen av Veddesta, Ekonomivägen gång eller bilväg och varför stämmer inte förslag till detaljplaner med verkligheten. Här fick Dan Engstrand hoppa in och försöka förklara och ge svar. Det slutade med att han bestämde sig för att besöka Ekonomivägen senare i veckan tillsammans med Pia Forsberg från föreningens styrelse.
Kvällen fortsatte med lite fika innan George Thuen valdes till årsmötesordförande. Alla punkter på dagordningen gicks igenom i rask takt, Gertrud Fogelström valdes till föreningens ordförande för kommande år och styrelsen fick ansvarsfrihet.
Föreningen saknar valberedning något som är nödvändigt för vår fortsatta existens. Maria Sörman har själv tagit kontakt och anmält sitt intresse för att delta i styrelsearbetet, något som uppskattas av styrelsen. Hon föreslogs som ny styrelseledamot.
Mötesmedlemmarna godkände valen, d.v.s. samtliga nuvarande styrelseledamöter, suppleanter fortsätter sitt arbete i styrelsen och Maria Sörman väljs in som ny styrelseledamot. Revisorerna kvarstår, Agneta Lembrén och Staffan Nordgren och fortfarande finns en vakant post som revisorssuppleant.
Kvällen avslutades med traditionellt närvarolotteri och ordförande delade ut blomvinster till några lyckliga vinnare.
Du som vill engagera dig i föreningens verksamhet under 2020, tveka inte att kontakta oss, vi behöver all hjälp med att få svar på vad som sker i vår närmiljö av våra ansvariga politiker.