Årsmöte eller Skid-VM ?

Det var förmodligen fler medlemmar som valde skidorna före årsmötet, vilket närvarolistan gav tydligt bevis på.  I väntan på protokoll ifrån årsmötet så titta gärna på hur man skall gå till väga vid brand, något som diskuterades flitigt under kvällen med bland annat  Staffan Gustavson ifrån Attunda Brandkår som var inbjuden till mötet. Din säkerhet.

 

Kallelse

Föreningsmedlemmar i Barkarby-Skälby Villaägareförening kallas härmed till årsmöte torsdag den 24 februari 2011 Kl. 19.00 i församlingshemmet, Kyrkvägen 8.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer Staffan Gustafson med personal från Attunda Brandkår att berätta för oss om hur man förebygger bränder och hur vi ska förhålla om en brand ändå uppkommer.

I händelse av larm avbryts framträdandet dock omedelbart och brandmännen lämnar lokalen.

Årsmötesdagordning

 1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare för mötet
 2. Frågan om mötets behöriga utlysning
 3. Fastställande av dagordning
 4. Behandling av verksamhets- och revisionsberättelser
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Beslut om arvoden
 7. Val av ordförande i styrelsen för en tid av ett år
 8. Val av ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av två år
 9. Val av suppleanter till styrelsen för en tid av ett år
 10. Val av två revisorer och en suppleant för en tid av ett år
 11. Val av valberedning för en tid av ett år
 12. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2010
 13. Fastställande av årsavgift för verksamhetsåret 2011
 14. Behandling av ärenden som årsmötet beslutat uppta

Som vanligt serveras kaffe med dopp och förrättas närvarolotteri

Välkomna!